Aktualnie jesteś:

Klauzula informacyjna

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO):

  1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Kartuski, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy, tel. tel. +48 58 681 03 28; 58 685 33 43, e-mail: powiat@kartuskipowiat.pl.
  2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – iod@kartuskipowiat.pl, ul. Gdańska 21, 83-300 Kartuzy, tel. 534 086 656.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO), którą ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać. Podanie danych osobowych i kontaktowych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia i przesłania odpowiedzi. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Przetwarzanie podanych w treści formularza kontaktowego danych osobowych odbywa się w celu prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/a pytanie.
  5. Pani/a dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa lub przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora Danych Osobowych, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Pani/a dane osobowe przechowywane będą do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.
  7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.